Conversor de C# a Pascal Aprende programación con ejercicios C# Sharp

Lección:

Administración de Archivos


Ejercicio:

Conversor de C# a Pascal 56


Objetivo:

Crear un programa para convertir programas simples de C#, como el siguiente, al lenguaje Pascal


Código:

using System;
using System.IO;
namespace CSharpToPascal
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamReader inputFile;
      StreamWriter outputFile;
      string line;
      string name;

      if (args.Length < 1)
      {
        Console.WriteLine("Not enough parameters!");
        Console.WriteLine("Enter file name: ");
        name = Console.ReadLine();
      }
      else
        name = args[0];

      inputFile = File.OpenText(name);
      int pointPosition = name.LastIndexOf(".");
      string newName = name.Substring(0, pointPosition) + ".pascal";
      outputFile = File.CreateText(newName);

      do
      {
        line = inputFile.ReadLine();
        if (line != null)
        {
          // Automatic changes
          line = line.Replace("Console.WriteLine", "WriteLn");
          line = line.Replace("\"", "\'");
          line = line.Replace("==", " = ");
          line = line.Replace("=", " = ");
          line = line.Replace("public static void Main()", "");
          line = line.Replace("{", "begin");
          line = line.Replace("}", "end;");
          line = line.Replace("}", "end.");
          line = line.Replace("}", "end");
          line = line.Replace("using System;", "");
          line = line.Replace("public class", "program");

          if (line.Contains("int "))
          {
            line = line.Replace("int ", "var ");
            line = line.Replace(";", ": integer;");
          }

          if (line.Contains(" = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());"))
          {
            line = line.Replace(" = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());", "");
            line = "ReadLn(" + line + ");";
          }
          // ...
          // Changes are saved
          outputFile.WriteLine(line);
        }

      } while (line != null);

      inputFile.Close();
      outputFile.Close();
    }
  }
}